WypożyczalniaCENNIK WYPOŻYCZEŃ:

Gry wypożyczane są na 4 doby, zaś za każdy kolejny dzień zwłoki naliczana jest dodatkowa opłata.

W Wypożyczalni Sklepu GAMEKEEPER obowiązuje 5 kategorii cenowych:

A) gry do 50 złotych (kaucja ustalana w zależności od ceny gry)

- koszt wypożyczenia gry 6 ; za każdy dzień zwłoki 1zł.

B) gry od 51 zł do 100 zł (kaucja ustalana w zależności od ceny gry)

- koszt wypożyczenia gry 15 zł; za każdy dzień zwłoki 2zł.

C) gry 101 zł do 200 zł (kaucja ustalana w zależności od ceny gry)

- koszt wypożyczenia gry 25 zł; za każdy dzień zwłoki 3zł.

D) gry od 201 zł do 300 zł (kaucja ustalana w zależności od ceny gry)

-koszt wypożyczenia gry 35 zł; za każdy dzień zwłoki 5zł.

E) gry od 301 zł w górę (kaucja ustalana w zależności od ceny gry)

- koszt wypożyczenia gry 45 zł; za każdy dzień zwłoki 8 zł.
 
 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GAMEKEEPER

1. Aby skorzystać z asortymentu naszej wypożyczalni GAMEKEEPERA należy:
a) Dokonać zapisu do Wypożyczalni,
b) Zapoznać się z jej Regulaminem,

 2. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik GAMEKEEPERA. Przy wypożyczeniu Klient jest zobowiązany do podania:
numeru telefonu.

3. Aby wypożyczyć grę należy:
a) określić czas wypożyczenia
b) uiścić opłatę wg Cennika.
c) uiścić kaucję (jedynie gotówką)
d) grę można oczywiście oddać w terminie wcześniejszym niż 4 doby, jednakże opłata minimalna jest pobierana normalnie, wedle cennika.

4. Klient może wypożyczyć maksymalnie 3 gry.

5. Opłata za wypożyczenie gry pobierana w momencie wypożyczenia jest zgodna z Cennikiem. W przypadku przedłużenia terminu wypożyczenia opłata naliczana jest zgodnie z Cennikiem.

6. Podstawowy okres wypożyczenia wynosi 4 dni. Wypożyczający, który chce przedłużyć okres wypożyczenia powyżej 4 dni musi poinformować o tym fakcie wypożyczalnię w momencie wypożyczania lub później mailowo lub telefonicznie.

7. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Sklepu. W wypadku niezgłoszenia usterek, uznaje się, że gra została wypożyczona w stanie nienaruszonym.

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Klienta w chwili wypożyczenia.

9. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Klient zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Sklepu, do:
a) pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub
b) kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej GAMEKEEPEROWI lub
c) odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry po cenie rynkowej.
Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 7 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Sklepu.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zażądania wpłaty kaucji, która ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Wysokość kaucji nie przekracza 100% aktualnej ceny rynkowej gry wg. aktualnego cennika sklepu GAMEKEEPER, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych. Jeśli wypożyczana gra jest w momencie wypożyczeniu objęta promocją – wysokość kaucji naliczana jest na podstawie ceny gry bez uwzględnienia aktualnie obowiązującej promocji.

11. Kaucja może zostać pobrana:
a) w wysokości do 100% wartości wypożyczanej gry w przypadku Klientów korzystających z możliwości wypożyczenia pierwsze 10 razy.
b) w wysokości do 50% wartości wypożyczanej gry w przypadku Klientów korzystających z możliwości wypożyczenia więcej niż 10 razy i za każdym razem gra była zwrócona w stanie nie gorszym, niż za pierwszym razem.

12. W przypadku nieterminowego zwrotu gry, zwrotu gry uszkodzonej, zdekompletowanej lub zgubienia gry pracownik Sklepu ma prawo do cofnięcia przywilejów Wypożyczającego i za następne wypożyczane gry naliczać kaucję ponownie w wysokości do 100% wartości gier.

13. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu gry w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Z kaucji może być potrącona opłata dodatkowa za przetrzymanie gry.

14. Pracownik Sklepu zobowiązany jest do poinformowania Wypożyczającego o aktualnej wartości gry w momencie wypożyczenia.

15. Pracownik Sklepu może odmówić wypożyczenia gry, jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.

16. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest na stanie Sklepu. Rezerwacji dokonuje się poprzez:
a) kontakt telefoniczny ze Sklepem (177707225)
b) e-mail na adres Sklepu (gamekeeper.sklep@gmail.com)
c) osobiście w sklepie

17. W przypadku rezerwacji przez Internet/e-mail wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika Sklepu e-mailem zwrotnym.

18. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci gry/gier w określonym terminie, automatycznie zostanie naliczana opłata dodatkowa za przetrzymanie gier wg stawki określonej w Cenniku Sklepu.

19. Wypożyczający ma prawo do prolongaty wypożyczonej gry, gdy:
a) gra nie została zamówiona przez innego Klienta Sklepu
b) Wypożyczający nie zalega z żadnymi opłatami

20. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu gry o 3 dni, Wypożyczalnia wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu gry.

21. Przypomnienie o konieczności zwrotu gry wysyłane jest:
a) W formie SMS, jeżeli Wypożyczający udostępnił swój numer telefonu komórkowego
b) W formie mailowej na podany przez Klienta adres.

22. Sklep ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

23. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w sklepie stacjonarnym GAMEKEEPER oraz na stronie internetowej Sklepu.

24.Maksymalny możliwy okres wypożyczenia gry (o ile nie ustalono inaczej ze sklepem) wynosi 14 dni. Po przekroczeniu tego terminu grę uważa się za sprzedaną i kaucja nie podlega zwrotowi.

25. Integralną częścią Regulaminu Sklepu jest Cennik Wypożyczalni.